Valueinvestering og stockpicking

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S investeringsmetodik er en kombination af valueinvestering og stock-picking.
Det er vor erfaring, at mulighederne for outperformance i et bearmarked er tæt knyttet til investering i valueaktier kombineret med en begrænset del stock-picking i vækstaktier, medens det i et bullmarked giver et højere afkast at ændre vægtningen fra valueaktier mod stock-picking i vækstaktier.

Derfor er det vigtigt at have en overordnet holdning til markedstrends og sammensætte porteføljen under hensyn hertil. Vurderingen heraf er af mere makroøkonomisk karakter, hvor faktorer som konjunkturbevægelser, samt valuta- og renteudsving vejer tungt.

“The trend is your friend” har gennem historien vist sig umådelig holdbar, og som investor er opgaven såvel at erkende, når markedet har en fast trend, samt at se eller fornemme trendvendingen hurtigst muligt.

Udvælgelseskriterier

Fundamental fokuserer på virksomhedernes:

Substansværdi
Indtjeningsevne
Ledelseskvalitet
Fokuseringsevne og forretningsmodel
Vækstpotentiale
Take-over potentiale

Traditionelle nøgletal og ovenstående værdibegreber, som ikke er dikteret af tilfældige modeluner og lemmingeffekter.

Vi prioriterer således helt basale nøgletal som kurs/indre værdi og price earning fremfor sindrige DCF-modeller, som i deres natur har indbygget en for os uacceptabel grad af tilfældighed, da de forudsætter at analytikeren har en kvalificeret mulighed for at forudsige virksomhedens udvikling, samt variable parametre såsom valutakurser og renteudvikling i måske 10 år frem.

Engageret ejerskab

Som medejere af en virksomhed opfatter vi det som en selvfølge, at vi også har retten til medbestemmelse. Som hovedregel investerer vi i veldrevne virksomheder, hvor vi ser et interessant potentiale og hvor ledelse og bestyrelse udfører et upåklageligt arbejde til gavn for aktionærerne.

Men det hænder, at det er vor opfattelse, at der er helt overordnede forhold i en virksomhed, der bør ændres. I disse situationer indleder vi en dialog med virksomheden, hvor vi både direkte, samt gennem vort kontaktnet, henleder opmærksomheden på de ændringer med hensyn til kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål, som vi anser for hensigtsmæssige.

Der vil naturligvis kun være tale om helt overordnede forhold, som ikke omfatter den daglige drift af virksomheden. Såfremt vi ikke herigennem opnår en forståelse med det selskab, som vi er medejere af, er en sidste mulighed at optage problemstillingen på selskabets generalforsamling. Hvor de fleste ville vige tilbage fra at tage dette skridt, da det både er tid – og ressourcekrævende, har vi helt fra selskabets start (f.eks i Højgaard Holding og FLS Industries) valgt at gøre dette. Dette har vist sig at være til stor gavn for selskabets aktionærer, og vi har efterfølgende haft et udmærket forhold til selskabernes ledelse.

Således foretog Højgård Holding et fuldstændigt strategiskift efter vor indsats på selskabets generalforsamling i 2001, hvilket medførte en stor kursstigning på selskabets aktier.

Ligeså positiv har effekten været for FLS`s aktionærer, efter at Michael Voss som repræsentant for Dansk Aktionærforening på selskabets generalforsamling i 2004 gik skarpt i rette med selskabets dengang utilfredsstillende informationspolitik.

I de senere år har også selskaber som Alm. Brand, RTX og Bavarian Nordic  haft “fornøjelsen” af at måtte krydse klinger med en velforberedt Michael Voss på selskabernes generalforsamlinger.

Fundamentals 12 bud

Vi har hos Fundamental en række interne udsagn, som vi i virksomheden skal efterleve. Vi kalder det for ”de 12” bud og er en god reminder til os alle om hvordan vi skal tilgå investeringer for vore kunder.